Wat we uitdragen.

De Belgische Nationale de jure Assembly bestaat uit een groeiende groep inwoners van België, die tot taak heeft de rechten van het volk te herstellen in alle facetten van de samenleving. Al te lang hebben regeringen (zonder legitieme titel) ons, wie zij gezworen hebben te dienen, een verkeerd beeld gegeven, het vertrouwen geschonden en zo onze rechten en vrijheden uitgehold.

Het doel van de Belgium de jure Assembly is samen met elkaar, zelfbestuur te bevorderen door toezicht te houden op gekozen  vertegenwoordigers op lokaal en landelijk niveau, om ervoor te zorgen dat zij transparant en in overeenstemming met hun gezworen ambtseed handelen in het belang van het volk.

Wij nemen onze positie als vrije mens in, eisen onze fundamentele, natuurlijke en oorspronkelijke menselijke (geboorte)rechten op, waaronder leven in vrijheid, met gezond voedsel, schone lucht, schoon water en voldoende eigen grond om samen van te leven.

Door samen medeverantwoordelijkheid voor de planeet te nemen, door samen met anderen de aarde in haar niet-vervuilde staat te herstellen en het natuurlijk evenwicht te respecteren.
Met gebruikmaking van alle vormen van media en communicatie, krijgen wij mensen samen weer een stem die gehoord kan worden.

Door educatie en bewustmaking van de onrechtvaardigheden en misdaden tegen de menselijkheid, gaan wij samen de misstanden recht zetten en oplossingen creëren.
Wij, de mensen die wonen op het land dat bekend staat als België, hebben samen de Belgium de jure Assembly opgericht om het prachtige Restauratieplan te mogen uitvoeren.

De vergadering van het volk, gevormd met de bedoeling om onze inherente, onveranderlijke en onvervreemdbare rechten op een vreedzaam en vrij leven om samen te bloeien, te creëren, te groeien, te streven naar geluk en verantwoord te leiden/begeleiden, transparant, individueel en collectief, binnen onze lokale gemeenschappen en op nationaal en mondiaal niveau.
Alle levende wezens komen ter aarde met zulke wezenlijke rechten en wij staan samen in eenheid om deze rechten, van mens, plant en dier, kortom de natuur waar wij een deeltje van zijn, de vrijheid die dergelijke rechten aan elk levend wezen bieden, te behouden, te beschermen en te eren.
We zijn verder van plan om gezonde en harmonieuze omstandigheden in onze gemeenschappen en omgevingen te herstellen en te behouden, om vreedzaam te werken aan gemeenschappelijke doelen die onszelf, de planeet en al het leven op aarde versterken en beschermen.
We vormen deze bijeenkomst van mensen op basis van de principes van liefde, eer, integriteit, zelfredzaamheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en waarheid.

Wij bevestigen dat we de wil, verlangens en behoeften van het volk volledig en naar beste vermogen als de Belgium de jure Assembly dienen en nauwkeurig weerspiegelen.


Wij bevestigen
dat onze Belgium de jure Assembly zal handelen volgens de natuurwetten van de mensheid die zijn gebouwd op de eerste steen van de Goddelijke Mens.


Wij zijn allemaal
 Goddelijke, Soevereine Wezens die door onze Schepper zijn begiftigd met onvervreemdbare rechten die geen enkele persoon, geen wezen of instelling kan wegnemen.


Wij hebben
allemaal unieke gaven, vaardigheden en talenten om te delen met onze wereld.


Wij bevestigen
 dat we als lid, heilige en dierbare mensen zijn, die ernaar streven het Hoogste Goed voor de mensheid volgens de wetten van Levens-Bewustzijn te dienen.


Wij spreken af 
om elkaar te ontmoeten op een veilige plek waar elke stem gelijk en volledig wordt gerespecteerd en geëerd.


Wij zijn het ermee eens
 dat geen enkele stem wordt onderdrukt of het zwijgen wordt opgelegd in de Belgium de jure Assembly, vermits die komt vanuit respect voor ieders hoogste integriteit als mens, met eenieder omgaat en handelt vanuit gezamenlijke verbinding, met liefdevolle intentie, zodat eenieder onze hoogste potentie kan vervullen.


Wij bevestigen
 dat elk lid de mogelijkheid krijgt om vrijelijk zijn stem te laten horen, inclusief zijn gedachten, ideeën, gevoelens en meningen.


Wij bevestigen 
dat we niet partijdig zijn en streven naar de oprichting van een Volk zonder politieke ideologie.

Comités

De wetscommissie is verantwoordelijk voor het bijstaan van alle andere commissies bij hun onderzoekswerk voor het schrijven van bevelen om de rechten van onze mensen te herstellen. Als referentie wordt daarbij verwezen naar het document “De wet van Eén akkoord”.

Het is belangrijker om te onderzoeken met welke bedoeling een wet bedacht is, of de wet nog steeds een doel dient en strookt met de basis zoals vermeld in hoger veld document.

De commissie wetshandhaving werkt samen met de G.I.A. (Global Intelligence Agency) voor de opvolging en uitvoering van corrigerende bevelen. Ultiem kan uitvoering van bevelen worden afgedwongen wanneer ze opgelegd werden en niet of onvolledig worden uitgevoerd.

Het comité voor Gezondheid en Welzijn beoogt de gezondheid en het welzijn van iedereen.

Elke gemeenschap zou één of meer holistische gezondheidscentra dienen te hebben.

Het uiteindelijke doel van dit comité is om kennis en middelen die het welzijn voor lichaam, geest en ziel bevorderen, voor iedereen beschikbaar te maken.

Het comité voor gezondheid en welzijn is medeverantwoordelijk voor de planning, de ontwikkeling en het beheer van holistische gezondheids-centra en kuuroorden waar alle soorten gezondheidsproblemen kunnen worden behandeld. Deze centra dienen zorgvuldig ontworpen programma’s te hebben die gericht zijn op de unieke behoeften van elk individu.

Het Comité voor Natuurbeheer en Dierenwelzijn is verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud van de natuur, de natuurlijke leefomgeving van mens en dier en het wildleven in België. Dit comité werkt samen met lokale  comités om de gezondheid van de planeet, met inbegrip van al het natuurlijke leven erop, volledig te herstellen, in stand te houden en te bewaken.

Het Comité voor de Behoeften en Voorzieningen is belast met de evaluatie van de behoeften en noden van de mensen en de voorzieningen in de gemeenschappen waarin zij leven. Dit comité ontwikkelt programma’s, beleidsmaatregelen en partnerschappen met de gemeenschap, om huidige of toekomstige problemen nauwkeurig in kaart te brengen en te beoordelen wat nodig is om die problemen het best aan te pakken. Dit comité houdt toezicht op de voortgang en fungeert als terugkoppeling tussen de gemeenschap die de behoefte heeft doen ontstaan en het project dat is opgezet om in die behoefte te voorzien.

Een belangrijk onderdeel voor het realiseren van onze nieuwe wereld is de creativiteit van onze landgenoten die door het opzetten van allerlei projecten een antwoord bieden op de noden en wensen van de nieuwe samenleving.

Om de ontwikkeling van deze plannen concreet te maken wordt er financiële hulp geboden vanuit de Global Repository.

Het comité Financiën en Fondsenbeheer is nauw betrokken bij de aanvraag van kredieten en de financiering van alle voorgestelde projecten en dit in elk domein van de samenleving.

Na goedkeuring van het project worden de nodige fondsen door de Global Repository overgemaakt aan het Comité Financiën en Fondsenbeheer.

Het is de taak van de functionaris en zijn medewerkers van dit comité om de projecten goed op te volgen en na onafhankelijke controle deze  van de nodige fondsen te voorzien.

Het Comité Financiën en Fondsenbeheer is verantwoordelijkheid voor de goede financiële gezondheid van het land en de instandhouding ervan.  Een transparant beleid en regelmatige audits bestendigen dit doel.

Via de  financiële ondersteuning van de projecten die het herstel bevorderen van aarde en samenleving en  de projecten die misstanden aanpakken draagt het comité haar steentje bij tot de creatie van die harmonieuze nieuwe wereld.

 

Inhoud accordeon

Binnen deze werkgroep willen we werken aan het organiseren van manieren om inzichten in de ware wijze waarop de wereld in elkaar zit over te brengen. Dit juist en waarheidsgetrouw overdragen is belangrijk om een draagvlak te krijgen voor de nieuwe wereld waar de onvoorwaardelijke liefde de drijvende kracht zal zijn.

Bij deze missie willen we er over waken dat het geen saaie, belerende werking wordt. Wij geloven dat echte, ware beleving een wezenlijk onderdeel van onze werking kan zijn. Daarom geven we de nodige aandacht aan muziek, dans, cultuur naast en bij het brengen van deze inzichten.

We zoeken creatieve mensen die mee willen nadenken en tot actie willen komen om deze doelstellingen te realiseren. Doe je mee om onze wereld mooi te maken?

Het comité Project Management is verantwoordelijk voor de planning en verdeling van nieuwe projecten over de verschillende comités. Zij kunnen ook werkgroepen aanstellen. Zij houden toezicht op procedures voor de planning en het beheer van de projecten. Zij begeleiden de werkgroepen met het maken van hun projectplan en de uitvoering van het project.

De Commissie Gezinswelzijn is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en het toezicht op programma’s die tegemoet komen aan de behoeften van gezinnen in Belgie. Net als het individu is elk gezin uniek, en daarom moeten alle programma’s stevig genoeg zijn om de gemeenschap in haar geheel te dienen, maar toch de flexibiliteit bezitten om het unieke karakter van elk gezin aan te pakken. Deze commissie verleent uitgebreide diensten aan gezinnen door samen te werken met de bevoegde commissies, met inbegrip van maar niet beperkt tot gezondheid en welzijn, onderwijsondersteuning en behoeftenevaluatie.

De Commissie ter bevordering van het onderwijs is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bevordering en supervisie van onderwijsprogramma’s die tegemoet komen aan de behoeften van kinderen en volwassenen. De Commissie ter bevordering van het Onderwijs bestrijkt alle gebieden van het onderwijs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ware geschiedenis van de mensheid, spiritualiteit, wetenschap & technologie, persoonlijke empowerment, en de planeet. De onderliggende principes van elk onderwijsprogramma moeten worden getest met een verscheidenheid aan stijlen en technieken die tegemoet komen aan de unieke verschillen in de manier waarop wij leren.

Het veiligheidscomité is verantwoordelijk voor het toezicht op alle systemen, beleidslijnen en procedures in verband met veiligheid. Dit comité vormt strategische partnerschappen met externe groepen om het openbare water, de voedselvoorziening en de luchtkwaliteit veilig te stellen. De commissie werkt samen met het Comité voor de Orde van de Ambtenaren en de Commissie Wetshandhaving om ervoor te zorgen dat het veiligheidsbeleid en de veiligheidswetten naar behoren worden gehandhaafd.

De Commissie technologie is verantwoordelijk voor het verschaffen van en het toezicht op het technische kader, het beleid en de procedures die ten grondslag liggen aan de door de volksvertegenwoordiging aangeboden diensten. Dit comité zal op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in alle technologieën met het doel deze te gebruiken om de mensen effectiever te dienen via hun respectievelijke gemeenschapsvergaderingen. Het beleid en de procedures voor de integratie van technologie in de hoofdstroom van de comités moeten worden gecoördineerd met de respectieve commissiehoofden, de Volksvergadering en het Nationaal Comité voor de Veiligheid (NCS).

 

De Commissie Landontwikkeling & Architectuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en het toezicht op programma’s van een holistische architectuur en landontwikkeling. Het gaat daarbij om een integrale benadering die een heling en herstel van het landschap in zijn totaliteit zal brengen. Met een langertermijn doel dat alle ontwikkeling alle levende wezens op deze planeet zal bevordelijken.

De volgende punten zijn cruciaal:

1) materialen (milieu- & gezondheidseffecten, nagroeibare grondstoffen…)

2) energie (energiebesparing, hernieuwbare of onuitputtelijke energiebronnen…)

3) water (waterbesparing, hemelwatergebruik, infiltratie, kleinschalige waterzuivering…)

4) ruimtegebruik (ruimtelijke ordening & stedenbouw…)

5) Etherisch element ( Emotionele & geestelijke welzijn, Feng Shui…)

6) Overeenstemming met de natuurwet (handhaven van het leven in harmonie met ons samenleven op deze planeet, waardoor alle levende wezens de kans, richting en ondersteuning krijgen om te gedijen)

7) Lage Impact Technologie -Vermijden van hoog technologische uitvoeringen die onvoorziene schade kunnen richten (bvb nanotechnologie – chemicaliën…)

Deze visie wordt uitgebreid verwoordt in het Restauratieplan.

Binnen het departement Communicatie waken we over de interne communicatie. Hierbij begrijpen we Intern als binnen de Belgium Assembly, met de andere Assemblies en met de PSGD. Communicatie met de rest van de wereld ligt niet binnen onze taak.

Het is onze bedoeling om duidelijk te maken wie we zijn en waar we mee bezig zijn. Inzicht geven in de verschillende departementen en comités. Ook willen we waken over een transparant beeld van onze werking en deelname aan onze werking laagdrempelig en aantrekkelijk maken. Diversiteit is een meerwaarde. Complementaire Competenties zonder Competitie. Het is duidelijk dat iedereen welkom is.

Versterking van het gemeenschappelijk goed ~ zelfBESTUUR en verantwoordelijkHEID

Help mee de toekomst van uw gemeenschap vorm te geven.