De Verklaring van Eén Akkoord

DOEL: Het doel van dit document is om een uitgangspunt en een kader te creëren voor de nieuwe realiteit op aarde: leven zonder de ‘deep state’, de verborgen macht. Na verloop van tijd moet dit document misschien worden bijgewerkt, maar voor vandaag zal dit basiskader de mensheid in staat stellen om de vrijheid te verkennen in de context van de Natuurlijke Wet.

MET BETREKKING TOT LEVEN EN NATUUR

1.Alle leven is heilig en de mensheid is verantwoordelijk voor het welzijn van alle leven op deze planeet. De natuurlijke wet is van toepassing op alle bewoners van deze planeet en daarbuiten. Dit principe is aangeboren in elk bewust wezen. Daarom moet al het leven met liefde worden benaderd, gezien de rol die ieder van ons speelt in het algehele ecosysteem van onze planeet. 

2.De mensheid is vrij en onafhankelijk vanaf het moment van de geboorte. Alle rechten die aan deze vrijheid verbonden zijn, moeten door de volkeren zelf worden gedefinieerd. Het nageslacht van de familie is de verantwoordelijkheid van de ouders.  Zij dragen zorg voor de voorziening, opvoeding  en ondersteuning van de natuurlijke gezonde ontwikkeling van elk kind totdat het kind in staat is om dit voor zichzelf te doen. Elke ouder heeft het recht om dit op de manier te doen die hij geschikt vindt, zolang hij zich niet abusief gedraagt of in strijd met de natuurwetten die elke gemeenschap regeren.

3.Niemand zal in slavernij worden gehouden.  Slavernij en slavenhandel in al hun vormen zijn verboden. Niemand zal als knecht worden gehouden.

4.Geen enkel kind of volwassene mag op welke wijze dan ook seksueel worden uitgebuit of misbruikt. Onder misbruik en seksuele uitbuiting vallen ook alle vormen van pedofilie.

5.Alle kwaadwillige daden tegen de mensheid moeten onmiddellijk stoppen of worden gestraft volgens de wet van het land 

6.Aarde, voedsel, water en lucht zijn essentiële bouwstenen voor het leven op aarde. Het is een misdaad tegen de mensheid om deze kerncomponenten te veranderen op een manier die de menselijke vitaliteit negatief beïnvloedt. Bedrijven, organisaties, overheidsdiensten en individuen moeten regelmatig audits van hun activiteiten uitvoeren zodat elke actie die het leven op aarde negatief beïnvloedt gestaakt en stopgezet wordt.

7.De mensen erkennen dat er dingen kunnen bestaan die onzichtbaar, metafysisch of onmetelijk zijn en die tastbare waarde hebben. Het maakt deel uit van de menselijke ervaring om te zoeken naar innerlijk begrip van onze oorsprong, onze latente innerlijke krachten en ons potentieel. Daarom zijn mensen vrij om te communiceren, observeren, beoefenen, deelnemen, geloven of creëren van spirituele, energetische of religieuze activiteiten, zolang het anderen geen pijn doet, niet aanzet tot geweld of de natuurwet en de grondrechten van het volk niet schendt. Deze rechten worden zonder uitzondering beschermd.

MET BETREKKING TOT ZELFBESTUUR

Opmerking: Tijdens deze overgangsperiode zal de afdeling Peoples Government Services de Assemblees helpen en ondersteunen bij het opzetten en onderzoeken van problemen die ze niet kunnen oplossen. Dit zal van kracht blijven totdat het volk zichzelf kan besturen.

1.Assemblees zullen worden erkend in de Hall of Records wanneer de Assemblee, met voldoende leden die binnen een erkende geografische omgeving (natie, staat, provincie, stad, dorp, enz.) wonen om een effectief operationeel assemblee te vormen.

1. Openlijk en regelmatig bijeen komen en het ratificatieproces afronden, zoals gepubliceerd op de website van het Peoples Government Services Department op https://pgovsd.agency. 

2.Elk lid van de Assemblee moet dit document ondertekenen om aan te geven dat zij binnen de principes van dit nieuwe kader zullen werken. 

2.De mensen moeten een stem hebben die hun oprechte belangen vertegenwoordigt. Gekozen ambtenaren moeten deel uitmaken van de gemeenschap die zij vertegenwoordigen. Door de aanvaarding van hun mandaat verbinden  ambtenaren zich ertoe om hun openbare en particuliere zaken op een ethische manier uit te voeren.

3.Assemblees kunnen worden gevormd voor kleinere of grotere geografisch erkende gebieden, afhankelijk van de bevolking en de behoeften binnen een staat of land.

1. Elke staat, provincie, district of land zou ten minste moeten werken aan de ontwikkeling van één Assemblee en eventueel meerdere kleinere assemblees die kleinere gebieden vertegenwoordigen. 

2. Alle vormen van Assemblees moeten regelmatig vergaderen en toegankelijk zijn voor het publiek. 

3. Vergaderingen van de Staat Assemblee zijn openbaar. 

4. De Assemblees vereisen ten minste negen kernactiviteiten comités: 

1. Wet en wetshandhavingscommissie

2. Veiligheid

2. Commissie Gezondheid & Welzijn

3. Milieu en Natuur 

4. Behoeftenvoorziening  

5. Fondsenbeschikking

6. Projectbeheer

7. Familiale diensten 

8. Onderwijs 

4.Voor elke actie moet de assemblee rekening houden met wat voor gevolgen het toepassen ervan zal hebben op individuen, op gemeenschappen en op de planeet. Deze overweging moet worden afgewogen voordat enig besluit, berichtgeving of leidraad de wet van het land kan worden. 

1.Algemeen publiek begrip van nauwkeurige informatie is de hoeksteen van een succesvolle overheid. De verkozenen zijn verplicht om degenen die zij vertegenwoordigen op de hoogte te stellen van de details, het doel, de werking en de gevolgen van elke wetgeving, uitgaven, project of bijdrage. Er moet een reden van actie zijn, gecombineerd met geïnformeerde toestemming voor alle overheidsactiviteiten. Wetten moeten enkelvoudig worden geschreven en aangenomen, zonder toevoeging van andere items. Wetten moeten compact worden geschreven in een taal die begrijpelijk is voor een 10-jarig kind.

2.Wetten moeten worden gehandhaafd, altijd rekening houdend met de geest van de wet boven de letter van de wet. Alle acties hebben natuurlijke gevolgen, zowel positieve als negatieve.

5.Vredesofficieren worden bestuurd door de assemblees.

1.Vredesofficieren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen die zij moeten beschermen. 

2.Vredesofficieren zijn verplicht de wet van het land te handhaven en moeten aan een hoge standaard worden gehouden om de integriteit van deze rol te herstellen. 

3.Vredesofficieren hebben verantwoording af te leggen aan het volk of ze nu dienst hebben of buiten dienst zijn. 

4.Vredesofficieren moeten worden gerespecteerd als de autoriteit die de wetten vertegenwoordigen die het volk veilig houden.

MET BETREKKING TOT de ASSEMBLEE VERGADERINGEN

1.Assemblees en de Wereld Assemblee zijn geen wetgevende organen 

2.Wereldwijde interactie zal worden gebruikt om de mensheid ten goede te komen. Regelmatige vergaderingen geven vertegenwoordigers van elke Assemblee de mogelijkheid om oplossingen op mondiaal niveau te bundelen en ideeën terug mee te nemen naar hun lokale Assemblees. Verschillende mensen kunnen worden gekozen als vertegenwoordigers om de bijeenkomsten van de Wereld Assemblee  bij te wonen zoals bepaald is door het orgaan van elk betrokken gebied.

3.De Wereld Assemblee sessie:  Een kans om kennis te maken en te discussiëren over items met wereldwijde impact, geleid door de PGSD (Peoples Government Service Departement,  de GIA (Global Intelligence Agency) en de GPRC (Global Peace and Restoration Consortium). 

4.De Wereld Assemblee, Kern Activiteit Committee deelgroepen sessies:  Een kans om hindernissen, oplossingen en best actieplannen voor te stellen in een collaboratieve inspanning om van elkaar te leren. 

MET BETREKKING TOT  DE MEDIA

1.De integriteit van de nieuws-gerelateerde media moet worden vastgesteld en gehandhaafd om de mensen te informeren. Verslaggevers dragen de verantwoordelijkheid om de informatie te delen waar ze toegang toe hebben en zijn verantwoordelijk om de geldigheid van hun bronnen te onderzoeken.

2.De media zou moeten lijken op een wetenschappelijk proces. Elk verhaal zou moeten reflecteren dat er gezocht en gestreefd is naar bewijzen achter theoretische of speculatieve informatie. Definitieve conclusies mogen pas worden getrokken als er bewijs is verzameld. Het eindverslag moet het denkproces, de onderzoeksmethoden en de redenen voor elke conclusie weerspiegelen.

3.Als er bewijsmateriaal verzameld is dat een gepubliceerd verhaal tegenspreekt moet dit gelijke pers krijgen. Als uit de feiten blijkt dat wat is gecommuniceerd onjuist is of op een andere manier effectief kan worden beargumenteerd, moet er de mogelijkheid worden geboden om die informatie aan de mensen voor te leggen. 

MET BETREKKING TOT INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID EN EER

1.De mensen zijn voortaan soevereine entiteiten. Ze zijn verantwoordelijk om zichzelf te besturen en vreedzaam te werken aan gemeenschappelijke doelen die het individu, de mensheid, de planeet en al het leven op aarde beschermen. 

2.Er zijn aangeboren kerneigenschappen die noodzakelijk zijn voor het welbevinden van de mensheid. Enkele van die kwaliteiten, maar niet tot deze beperkt, zijn vertrouwen, waarheid, eer, integriteit, onbaatzuchtigheid, liefde, samenwerking, instemming, nederigheid, vergeving, mededogen, moed, waardering, inner bewust zijn (inner standing), verantwoordelijkheid, bescherming van de familie, bescherming van onschuld, vrijwaring van integriteit (freedom of offense), creativiteit. 

3.Unieke perspectieven omtrent ons doel, onze zingeving, onze waarden en prioriteiten zijn natuurlijke componenten van het mens-zijn. Hoewel onze verschillen hierin in het verleden zijn gebruikt om ons te verdelen, zullen we nu nastreven deze verschillen te eren, terwijl we de gemeenschappelijke grond identificeren die ons samenbrengt.

AFFIRMATIE

Ik bevestig dat ik gezond van geest ben en begrijp dat door mijn voor- en middennamen te bevestigen en hieronder op de knop “Overeenkomst bevestigd” te klikken, ik akkoord ga met de inhoud van dit document en mijn taken zal uitvoeren in overeenstemming met de inhoud hiervan.