PUBLIEKE BEKENDMAKING

Heden 27 augustus 2021, wordt verkondigd dat wij MENSEN, levend in het gebied gekend als BELGIË, ons hebben verenigd en de BELGIUM DE JURE ASSEMBLY hebben gevestigd, de nationale volksvergadering, om de rechtmatig toebehorende geboorterechten terug bij de rechtmatige eigenaar te brengen:
DE MENSEN VAN DIT LAND.
Er is een nieuw tijdperk aangebroken waarbij de overheidsstructuren die wij tot op heden gekend hebben ten einde zijn.
De BELGIUM DE JURE ASSEMBLY heeft tot doel:
● om nieuwe en transparante structuren te creëren, die de oorspronkelijke
 NATUURWETTEN en het GEWOONTERECHT in ere herstellen,
● om de Mensen van dit land RECHT te doen uit hun onvervreemdbare vrijheid en
 integriteit, om de natuur en aarde op duurzame en ethische wijze te herstellen.
Dit vanuit de 5 Universele Menselijke Waarden:
Vrede, Liefde, Waarheid, Geweldloosheid en Zuiver gedrag.
De BELGIUM DE JURE ASSEMBLY verwelkomt alle Mensen, alle bedrijven en organisaties, die deze waarden en doelen delen en zich willen verbinden.
De volledige bekendmaking, mogelijkheid tot verbinding en verdere informatie, kunt u terug vinden op onze website www.belgiumassembly.be [email protected]

Kennisgeving aan principaal is kennisgeving aan agent.
Kennisgeving aan agent is kennisgeving aan principaal.

PROCLAMATION PUBLIQUE

En ce jour du 27 août 2021, nous proclamons que nous, les HUMAINS, vivant dans la région connue sous le nom de la BELGIQUE, nous sommes rassemblés et avons établi l’Assemblée nationale de jure, BELGIUM DE JURE ASSEMBLY, afin de rendre les droits de naissance aux propriétaires légitimes:
LES HABITANTS DE CE PAYS.
Une nouvelle ère est arrivée où les structures gouvernementales que nous avons connues jusqu’à présent ont pris fin.
Cette BELGIUM DE JURE ASSEMBLY vise à créer:
● des nouvelles structures transparantes qui rétabliront la LOI NATURELLE et le  DROIT COMMUN,
● afin de rendre JUSTICE aux habitants de ce pays, dans leur liberté et intégrité
   inaliénables, et de rétablir la nature et la terre de manière durable et éthique.

A partir les 5 valeurs humaines universelles:
Paix, Amour, Vérité, Non-violence et Conduite juste.
La BELGIUM DE JURE ASSEMBLY accueille tout les habitants, toutes les entreprises et organisations qui partagent ces valeurs et veulent nous joindre.
La proclamation complete, la possibilité de se connecter et de recevoir de plus amples informations sont disponibles sur  www.belgiumassembly.be
[email protected]
L’avis au principal est un avis à l’agent.
L’avis à l’agent est un avis au principal.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

An diesem 27. August 2021 wird proklamiert, daß wir, die MENSCHEN, die in dem Gebiet leben das als BELGIEN bekannt ist, uns versammeln und die BELGIUM DE JURE ASSEMBLY Versammlung des Volkes gegründet haben, um die rechtmäßigen Geburtsrechte wieder herzustellen welche den rechtmäßigen Eigentümer gehören: 
DEN BEWOHNERN DIESES LANDES.
Eine neue Ära hat begonnen, in der die bisher bekannten staatlichen Strukturen ein Ende haben. 
Diese BELGIUM DE JURE ASSEMBLY hat zum Ziel:
● neue und transparente Strukturen zu schaffen, die das ursprüngliche 
 NATURRECHT und das GEWOHNHEITSRECHT wiederherstellen,  ● den Bewohnern dieses Landes GERECHTIGKEIT widerfahren zu lassen in ihrer 
 unveräußerlichen Freiheit und Integrität, um Natur und Erde nachhaltig 
 wiederherzustellen.
Wir verfolgen die 5 Universellen Menschlichen Werte: 
Frieden, Liebe, Wahrheit, Gewaltlosigkeit und rechtes Verhalten. 
Die BELGIUM DE JURE ASSEMBLY heißt jeden und alle Menschen, Unternehmen und Organisationen willkommen, die diese Werte teilen und sich verbinden möchten. 
Die Möglichkeit, sich zu bewerben, zu kontaktieren für weitere Informationen und die vollständige öffentliche Bekanntmachung zu bekommen, werden verfügbar sein unter
 www.belgiumassembly.be
 [email protected]
Mitteilung an den Auftraggeber ist Mitteilung an den Auftragnehmer.
Mitteilung an den Auftragnehmer ist Mitteilung an den Auftraggeber.