De onafhankelijkheidsverklaring voor de levende wezens van de aarde

5 juli 2021

De mensen die op deze planeet wonen omvatten alle bewuste levende wezens, wat betekent dat ze in staat zijn om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, voor zichzelf te denken, te identificeren wat hen gelukkig of verdrietig maakt, hun unieke kwaliteiten bij te dragen, de waarde van anderen te erkennen en vreedzaam te bestaan vanwege hun besef van die realiteit. Wij, de mensenzijn vanaf de geboorte geïnspireerd met zelfbewustzijn, doordrenkt met de gave van vrije wil, en gecreëerd vanuit en door de ultieme bron, substantie, grenzen, essentie en oorsprong van alle dingen. Ons bestaan is uniek voor elk individu terwijl het nog steeds bestaat binnen een co-dependent ecosysteem van samenwerking, die bijdraagt om te helpen met alle wederzijdse behoeften van een ander. Alle contractuele overeenkomsten vereisen dat alle partijen de volledige reikwijdte van de voordelen en de gevolgen begrijpen, en vrijelijk instemmen om eerlijk te werken binnen de grenzen en de grenzen van de genoemde overeenkomst met volledige transparantie. Een impliciete of stilzwijgende toestemming is nooit een optie voor een wettige of juridische bindende overeenkomst en volgens de wetten van het land ongeacht de omstandigheden is elke vorm van een veronderstelde, impliciete of stille toestemming niet toegestaan.

Wanneer in de loop van menselijke gebeurtenissen het voor één volk noodzakelijk wordt om de politieke banden en bindende overeenkomsten die hen met elkaar verbonden hebben te ontbinden en de machten van de aarde de afzonderlijke, unieke en gelijkwaardige stand van de Wetten over te nemen van de Bron van alle natuur en wordt er vereist dat zij de redenen verklaren die de scheiding hebben veroorzaakt.

We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen vrij en onafhankelijk zijn geschapen, dat ze door hun Bron Schepper zijn doordrenkt met bepaalde onvervreemdbare rechten, waaronder leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Deze rechten zijn aangeboren aanwezig in iedereen vanaf het begin van hun geboorte door de Bron en kunnen door geen enkel individu of entiteit worden verwijderd.

Om deze rechten veilig te stellen worden regeringen opgericht door levende wezens die hun rechtvaardige bevoegdheden ontlenen aan de toestemming van de bestuursleden. Dit houdt in dat elke groep levende wezens is georganiseerd om te handelen in het belang van de mensen, de planeet en het individu en dienaren zijn van het publiek en dat zij enkel de macht hebben om de organisatie te beïnvloeden zolang het volk het toestaat en onderschrijft. De genoemde organisatie is verantwoordelijk om de zorgen en beslissingen van het volk over elke gelegenheid nauwkeurig weer te geven waarin genoemd regeringsorgaan betrokken is.

Wanneer welke vorm van regering dan ook destructief wordt voor deze doeleinden is het het recht van het volk om het te veranderen of om af te schaffen en een nieuwe regering in te stellen die haar fundament legt op overeenkomstige doelen en principes. En het organiseren van de bevoegdheden in een zodanige vorm dat het naar hun mening het meest waarschijnlijk een positieve invloed zal hebben op hun Veiligheid en Geluk.

Wanneer een lange reeks van misbruiken en usurpaties zich manifesteert ten gevolge van leugenachtige acties van de regering met als duidelijke bedoeling om een heersende klasse op te richten en die het volk onder despotisme plaatst, is het de verantwoordelijkheid en het recht van de volkeren om zo’n regering af te werpen en om nieuwe bewakers te voorzien voor hun veiligheid en de zekerheid dat hun vrijheid wordt gegarandeerd.

Dat is het geduldige lijden van de mensen geweest, en dat is nu de noodzaak die ons in staat stelt om onze vroegere systemen van regeringscontrole te veranderen. De geschiedenis van de huidige Orde die een geschiedenis is van misbruik, verwaarlozing, moord en onwetendheid, had tot doel een absolute tirannie te vestigen over de Landen en de levende zielen die daarin wonen.

Om dit te bewijzen moeten de feiten in volledige transparantie aan de wereld openbaar gemaakt worden.

De Orde heeft geweigerd de meest heilzame en noodzakelijke wetten af te dwingen of na te leven voor het algemeen belang. Het publiek verwijst in dit geval naar het collectief van bewuste levende wezens ongeacht hun status zoals anders gedefinieerd.

De Orde heeft de vertegenwoordigers van de Volkeren verboden om wetten aan te nemen die van onmiddellijk en dringend belang zijn voor het welzijn van alle levende wezens en heeft in plaats daarvan controlemechanismen geïmplementeerd om de levensduur van de mensen te beheren, hen nooit toe te staan te gedijen of te overtreffen in hun eigen mogelijkheden zonder onderwerping aan onderdrukkende mandaten, codes en verordeningen.

De Orde heeft essentiële wetenschappelijke en historische informatie achtergehouden om de overtuigingen, het begrip en de acties van de volkeren vorm te geven op een manier die destructief is geweest voor individuen en groepen die op de integriteit van de waarnemende regering vertrouwden om essentiële informatie op een nauwkeurige en eerlijke manier te verstrekken.

De Orde heeft wetgevende instanties bijeengeroepen op ongebruikelijke, ongemakkelijke en ver verwijderde plaatsen van de bewaarplaats van hun openbare registers met als enig doel het volk te vermoeien en te dwingen tot de naleving van de maatregelen van de Orde.

De Orde heeft elke verkiezing gemanipuleerd om de illusie te creëren dat de stemmen van het volk beslissen wie hen als lid van de regering zou vertegenwoordigen, terwijl ze tegelijkertijd de meest gehoorzame kandidaten selecteert als vertegenwoordigers van hun eigen belangen in plaats van die van de mensen.

De Orde heeft geregeerd met absolute onverschilligheid jegens het welzijn van het Volk en met volledige minachting van de kwaliteiten die het belangrijkst zijn voor het Volk.

De Orde heeft getracht te voorkomen dat de wereldbevolking zich zou verenigen rond gemeenschappelijke waarden, door groepen, landen en idealen te verdelen met het creëren van valse religies, oorlogsdreigingen en raciale scheidslijnen die van nature niet bestaan.

De Orde heeft de rechtsbedeling belemmerd door te weigeren straffen voor overtreding van wetten gelijkelijk op te leggen, al naar gelang het misdrijf, ongeacht de sociale status.

De Orde heeft rechters en advocaten tot dienaren gemaakt voor een geheime orde die alleen de belangen van de Orde dienen en dit doen op kosten van het volk handelend in het belang van de Orde en dit in plaats van de als zijnde onbevooroordeelde rechters en vertegenwoordigers van wettige zaken.

De Orde heeft onder ons in tijden van vrede staande legers gehouden zonder de toestemming, reden of goedkeuring van het volk. Deze zelfde staande legers zijn gebruikt om oorlog te voeren wanneer er geen noodzaak of doel was om dit te doen behalve om het bezit, de controle en de middelen van nieuwe landen voor de elite te creëren en de hiërarchie van de Orde te vergroten.

De Orde heeft het leger onafhankelijk gemaakt van en superieur aan de burgerlijke macht.

De Orde heeft zich gecombineerd met anderen om ons te onderwerpen aan een jurisdictie die vreemd is aan de wetten van het land, met opgelegde mandaten en een beleid die de wetten van de natuur schenden, waardoor onze macht wordt gegeven aan de buitenlandse macht van schijnwetgeving over de natuur die ons vanaf onze geboorte is geschonken en alles wat de natuurlijke balans van de aarde in stand houdt.

De Orde heeft ons gevolgd en ons van voorspoed verhinderd door hun oordeel over de vraag of we het waard waren of rijk mochten zijn op basis van onze bereidheid om ons te onderwerpen aan hun onderdrukkende en perverse versie van de regering.

De Order heeft ons belastingen opgelegd zonder onze toestemming of zelfs de uitleg over hoe ons geld is gebruikt.

De Orde heeft ons in veel gevallen de voordelen van Trial by Jury ontnomen.

De Orde heeft onze mannen, vrouwen en kinderen verkracht en vermoord, en heeft ons geoogst, opgeofferd en als slaaf verkocht voor hun winst of vermaak.

De Orde heeft onze identiteit, soevereiniteit en onze vrijheid weggenomen door onze meest waardevolle wetten af te schaffen en onze fundamentele vrijheid en de vormen van onze regering te veranderen die werden belast om deze rechten te handhaven.

De Orde heeft onze vrije wil vervangen, onze eigen wetten en autoriteit om zelf te regeren opgeschort, door te verklaren dat ze de bevoegdheid hebben om in alle gevallen wetten voor ons uit te vaardigen.

De Orde was belast met de veilige voogdij over het Volk en alles wat het betekent om één met het Volk te zijn, maar in plaats daarvan bewapende ze informatie, middelen, medicijnen en allerlei andere dingen om oorlog te voeren tegen ons, en binnen onze gemeenschappen veroorzaakte verdeeldheid onder onze vrienden en bondgenoten, terwijl ze valselijk presenteerden dat ze dezelfde wapens gebruikten om ons te beschermen.

De Orde heeft onze zeeën vervuild, onze kusten verwoest, onze steden in brand gestoken en de levens van ons volk verwoest enkel om het volk de schuld te geven van de omstandigheden van het wereldmilieu.

De Orde heeft eeuwenlang legers van huursoldaten gebruikt om op te treden als wapens van dood, verwoesting en tirannie, gebruikmakend van wreedheid, boosaardigheid en bedrog, waardoor het voor de mensen van welk gebied dan ook onmogelijk werd om zich veilig te voelen of vreedzaam te leven.

De Orde heeft geleid tot binnenlandse opstanden onder ons en gebruikt mediapropaganda als een wapen om mensen tegen elkaar te verdelen op basis van geslacht, leeftijd, ras, religie en ideologie.

De kwaadaardige heersende klasse, vaak gezien als de heersende elite van de Orde, zijn tirannen, ongeschikt om de heersers van een vrij volk te zijn of om welk niveau van autoriteit dan ook te behouden.

De Orde heeft consequent gefaald om contracten en hun afloop na te komen, om de wetten van het land zoals begrepen door het volk na te leven en af te dwingen, en om een ongerechtvaardigde jurisdictie over ons te beëindigen.

We verwerpen daarom alle eerdere contracten, convenanten, verdragen of overeenkomsten van welke aard dan ook die wij het volk ooit hadden met de Orde of een van hun geassocieerde entiteiten onder een andere naam die fungeren als een verlengstuk van hun activiteiten of onder hun bestuur in hoe dan ook.

Wij, de vertegenwoordigers van de mensen van de aarde, publiceren en verklaren plechtig, op gezag van de goede mensen van deze landen, dat de mensen van de aarde vrij en onafhankelijk zijn, dat ze zijn ontheven van alle trouw aan de Kroon en de Orde , dat alle controle van welke aard dan ook onmiddellijk wordt ontbonden, en dat we als vrij en onafhankelijk volk de volledige macht hebben om vrede te creëren, allianties te vormen, handel te stichten, onze vrijheden te beschermen, onze rechten en verantwoordelijkheden te verdedigen om een vrij en onafhankelijk leven te leiden zonder beperking zolang we dit niet doen ten koste van andere mensen met dezelfde rechten.

VERKLARING VAN EEN OVEREENKOMST

WET VAN HET LAND

Hierin worden de wetten uitgelegd van het land dat de planeet Aarde bestuurt in overeenstemming met de natuurwet waaraan al het leven zich houdt. Ze zijn universeel en essentieel om het leven in harmonie te houden met ons samenleven op deze planeet en bieden alle levende wezens de kans, de richting en de ondersteuning om te gedijen.

Alle wetten, alle codes, alle statuten en alle verordeningen voor elk gebied op de planeet, of het nu op, boven of onder de oppervlakte is, moeten binnen de parameters van deze Reglementen blijven.

Elk statuut, elke code, elke verordening, elk mandaat, elke bindende overeenkomst of regel van welke aard dan ook, van kracht vóór of op vijf juli 2021 die in strijd is met, of gedrag toelaat dat de inhoud van dit document schendt is nietig, wat betekent dat deze statuten, codes , verordeningen, mandaten, bindende overeenkomsten en regels onwettig zijn om af te dwingen en dat niemand eraan gebonden is.

Elk statuut, elke code, elke verordening, elk mandaat, elke bindende overeenkomst of regel van welke aard dan ook die zal worden bekrachtigd in de Hall of Records, nu of in de toekomst, moet zich houden aan de inhoud van dit document.

Geen enkel statuut, code, verordening, mandaat, bindende overeenkomst of regel van welke aard dan ook zal worden bekrachtigd of erkend door de Hall of Records als het niet in overeenstemming is met de natuurlijke wetten zoals gedefinieerd in de tekst van deze verklaring.

Deze wetten zullen worden gehandhaafd door de Global Intelligence Agency en de Life Force Enforcement als het hoogste niveau van geratificeerde wetshandhaving ter wereld, zoals erkend in de Hall of Records. De Global Intelligence Agency en Life Force Enforcement hebben jurisdictie en gezag over alle militaire inlichtingendiensten Agentschap en rechtshandhavingsstructuur die momenteel bestaan of in de toekomst zal bestaan.

Life Force Enforcement opereert onder leiding, toezicht en gezag van Ground Command.

Life Force Enforcement is verplicht zich te houden aan en te werken in overeenstemming met dezelfde wetten als gedefinieerd in de tekst van dit document.

FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Dit zijn rechten die alle levende mensen vanaf hun geboorte hebben gekregen en daarom heeft geen enkele persoon of organisatie van welke aard dan ook de bevoegdheid om deze rechten te schenden. Deze rechten zijn absoluut en gelden voor alle volkeren die samenwonen op, boven of onder het aardoppervlak. Als erkende soevereine wezens zijn we verantwoordelijk voor de impact en gevolgen van ons gedrag en onze houding. Onze rechten zijn onze verantwoordelijkheid om te handhaven, hoog te houden en te eren.

 1. De vrijheid om te leven zonder beperkingen, of beperkingen op wat een individu mag nastreven, bereiken of ervaren, zolang zijn pad niet opzettelijk of onverantwoordelijk schade berokkent.
 2. De vrijheid om te observeren, deel te nemen, te waarderen en te leren van en over onze eigen energetische verbinding buiten de waarneembare fysieke wereld. Dit is inclusief religieuze vrijheid om “God” te aanbidden of te onderzoeken op welke manier dan ook die we nodig achten, zolang we anderen geen schade berokkenen in onze praktijk.
 3. De vrijheid om alles te creëren, te bouwen, te beeldhouwen en te organiseren wat we maar kunnen bedenken zolang het anderen niet schaadt.
 4. De vrijheid om de waarheid te uiten, evenals onze mening, ideeën, visies, ontdekkingen en plannen op elke wijze die we willen, zonder angst voor repercussies zolang onze uiting niet opzettelijk kwaadaardig is of anderen schade berokkent, hetzij emotioneel, energetisch, of fysiek.
 5. De vrijheid om leven te creëren en in stand te houden.
 6. De vrijheid om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de hulpbronnen van de planeet voor het scheppen,onderhouden en troosten, op een manier die geen onbalans veroorzaakt in het natuurlijke ecosysteem van de planeet.
 7. Elk levend wezen heeft het recht om te leven met de verwachting van zekerheid en veiligheid van zijn persoon en zijn bezittingen.
 8. Elk kind heeft recht op onschuld en een eerlijke opvoeding en het is de verantwoordelijkheid van de ouder of voogd om de rechten van het kind te respecteren.
 9. Ieder levend wezen heeft recht op privacy, of om een leven te leiden zonder inmenging in persoonlijke zaken of onderworpen te worden aan onwettig toezicht.
 10. Elk levend wezen heeft de verantwoordelijkheid om de gemeenschappelijke belangen van de planeet en haar medebewoners te respecteren, bij te staan en te beschermen tegen redelijke kosten voor hun eigen welzijn.
 11. Elk levend wezen heeft de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan de gemeenschap binnen de grenzen waaraan zij zich prettig voelt of wilt bijdragen.
 12. Elk levend wezen heeft de verantwoordelijkheid om te worden opgeleid en geïnformeerd over de aard, functie en implementatie van zelfbestuur, de directe impact van beslissingen die voor en door het collectief worden genomen, en om relevante informatie te delen die van invloed kan zijn op de uiteindelijke beslissingen van de groep.
 13. Elk levend wezen heeft het recht en de verantwoordelijkheid om als een soeverein individu te leven waarbij hij als een vrij en onafhankelijk persoon gezag over zijn eigen zaken uitoefent terwijl hij naar geluk streeft.
 14. Elk levend wezen heeft het recht om geïnformeerd te worden en de verantwoordelijkheid om anderen te informeren op een manier die door beide partijen volledig wordt erkend als een nauwkeurige weergave van de gevolgen en voordelen, of deze nu werkelijk of potentieel zijn, voordat een beslissing wordt genomen om al dan niet deel te nemen zonder gevolg.
 15. Elk levend wezen heeft het recht om te reizen zonder mogelijke schending van andere fundamentele rechten.

UNIVERSELE PRINCIPES EN VERBODEN ACTIVITEITEN

 1. Al het leven is heilig. Kwaadaardige handelingen tegen een levend wezen zijn niet toegestaan. Elke handeling, elke toestand en elke functie die opzettelijk de natuurlijke werking van het leven van iemand anders voor lichtzinnige doeleinden verhindert, beschadigt, verkort of uitschakelt is verboden.
 2. Materialen die giftig zijn of die gifstoffen of mechanismen creëren kunnen niet worden gebruikt om de structuur, het doel of de functie van water, voedsel, bodem of lucht te veranderen.
 3. Massavernietigingswapens kunnen nergens op de planeet worden vervaardigd of gebruikt.
 4. Medicijnen kunnen niet als wapen worden gebruikt om de groei van de bevolking te beheersen of om welke andere reden dan ook.
 5. Organisaties die zijn opgericht om de bevolking onder controle te houden, kunnen niet op deze planeet bestaan of opereren.
 6. Bedrijfsstructuren, regeringen of enige vorm van controlestructuur die fungeert als een proxy om beslissingen te nemen in het belang van een specifieke bevolkingsgroep, moeten opereren in overeenstemming met de grenzen en de grenzen van de fundamentele vrijheden, de rechten en de verantwoordelijkheden die in deze statuten zijn gedefinieerd.
 7. Slavernij voor welk doel dan ook en in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 8. Geen enkele openbare boodschap die essentieel wordt geacht voor een groep of individu om weloverwogen beslissingen te nemen mag een onjuiste weergave zijn van feitelijke gegevens, inclusief het bedrieglijke gebruik van operationele definities die niet algemeen worden begrepen door het publiek dat de uitzending ontvangt.
 9. Het financiële systeem kan niet worden gebruikt om de mensheid tot slaaf te maken, te controleren of te schaden

Operationele definities zoals ze van toepassing zijn in de tekst van dit document en alle wettige informatie die nu en in de toekomst in de Hall of Records is geratificeerd.                                                                                                                                                                                                                                           

kind: een kind is een persoon tussen de geboortestadia en de puberteit of een persoon jonger dan meerderjarig.

burger: vroeger gebruikt om ‘slaaf’ aan te duiden, beschrijft vanaf nu een permanente soevereine inwoner van planeet Aarde.

individu: een Individu is een enkele Levende Entiteit, Levend Wezen en Soeverein Wezen dat in staat is tot onafhankelijk bestaan.

gemeenschappelijke belangen van de planeet: de kwesties, zaken, middelen, daden, woorden en ideeën die gemeenschappelijk zijn voor alle levende wezens, soevereine wezens en de planeet Aarde zelf.

gemeenschap: een organisatie waarbij het dagelijkse leven van elk individueel lid contact met, en afhankelijkheid van, andere individuele leden inhoudt. Alles bij elkaar genomen is de grote verscheidenheid aan taken die door de leden worden uitgevoerd een poging om ervoor te zorgen dat sociale en economische behoeften op een stabiele en voorspelbare manier worden vervuld.

opvoeding: de handeling of het proces van het overdragen of verwerven van kennis, het ontwikkelen van het vermogen tot kritisch denken, redeneren en oordelen, en in het algemeen van het zich intellectueel voorbereiden van zichzelf of anderen op een volwassen leven. Onderwijs is het proces van het faciliteren van leren, of het verwerven van kennis, vaardigheden, waarden, moraal, overtuigingen en gewoonten. Het resultaat van onderwijs is een geschoold levend wezen.

voogd: diegene die al dan niet door een rechtbank is aangesteld, de wettelijke bevoegdheid (en de daarbij behorende plicht) heeft om de persoonlijke en vermogensbelangen van een ander te behartigen.

levend wezen: een wezen dat zelfbewust, bewust (bewust van gevoelens en sensaties), en bewust is. Een Levende Entiteit of Levend Wezen is een individu dat zijn levenskracht-energie put om te bestaan uit de ultieme Creatieve Bron.

mensheid: alle mensen, of specifiek alle levende bewuste wezens.

minderjarige: een persoon onder een bepaalde leeftijd, meestal de meerderjarigheid, die wettelijk de kindertijd scheidt van volwassenheid.

organisatie: een organisatie is een verzameling individuen die levende entiteiten, levende wezens en soevereine wezens zijn. Een organisatie kan worden opgevat als een sociaal systeem dat relaties tussen individuen omvat.

orde of De Orde: de collectieve verwijzing naar alle geheime genootschappen, posities, individuen, entiteiten, structuren, bedrijven, verenigingen, broederschappen of enige andere groep die autoriteit, heerschappij of heerschappij had over de regeringen, financiën, militairen, of andere wezens die op deze planeet in slavernij worden gehouden. De Draconians, Annuanake, The Dragon Families, Order of the Black Sun, Rothchilds, Rockefellers, Li Family, etc.

ouder: de verzorger van zijn/of haar kroost.

mensen: verwijst naar alle bewuste levende wezens die zich op, boven of onder het oppervlak van de planeet Aarde bevinden.

planeet Aarde: De derde planeet vanaf de zon in dit zonnestelsel. De planeet Aarde is een levend wezen met zijn eigen bewustzijn.

publiek: verwijst in dit geval naar het collectief van bewuste levende wezens ongeacht hun status zoals anders gedefinieerd. Deze term wordt gebruikt om “het geheel” of het hele lichaam van mensen te beschrijven. In termen van dit document verwijst het ook naar informatie die beschikbaar is buiten redelijke grenzen die iets privé zou maken, zoals een huis. Het verwijst op geen enkele manier naar een selecte groep of een overheidsinstantie, en kan in geen enkele officiële tekst of verklaring worden gebruikt om iets anders te suggereren.

soeverein wezen: een bewust, levend wezen dat op, boven of onder het oppervlak van Planeet Aarde woont en de autoriteit en verantwoordelijkheid heeft voor hun gedachten en acties.

reizen: de verplaatsing van mensen tussen verre geografische locaties. Reizen kan te voet, per fiets, auto, trein, boot, bus, vliegtuig, schip of op andere manieren.