Restauratieplan - Herstel in actie

Als we willen dat onze wereld een betere plek is om te leven, dienen we veel aspecten van onze huidige situatie te veranderen.
Hier komt een lijst van aspecten die we beter kunnen en dienen te doen:

(Sommige items kunnen jaren duren om te bereiken, andere vragen om dringende directe actie)

De missie van het Comité Gezondheid & Welzijn is de mens in staat stellen het hoogste niveau van gezondheid en vitaliteit te bereiken.

Wij zien de mens als holistisch wezen die streeft balans te bereiken in “body, mind, soul, en spirit”.

Binnen de Assembly werken we samen met de andere Comités om wetenschap, systemen en processen in te zetten ten bate van de mens met respect voor het welzijn en gezondheid.

We plannen een regionale structuur te ontwikkelen en ondersteunen vanuit het centrale Comité Gezondheid en Welzijn.

Binnen het Comité zijn 3 groepen voor de volgende projecten/initiatieven.

1) Opleiding en transformatie

Het voorlichten en opleiden van medici, therapeuten en zorgverleners over natuurlijke en holistische vormen van geneeskunde en voeding.

2) Verenigen van therapeuten en zorgverleners

Het ondersteunen  van netwerken van zorgverleners, zodat deze op een betrouwbare, efficiënte wijze hun diensten kunnen aanbieden.

3) Advies verstrekken

Advies verlenen over ontgifting, preventieve maatregelen en methodes voor behoud en natuurlijk herstel van het  gezonde lichaam en de geest.

Als Comité staan wij in verbinding met  het Global Health and Wellness Consortium https://ghwc.global/

 1. Alternatieve kennis van menselijke mogelijkheden overdragen
 2. Bewustwording van mensen naar een hoger niveau brengen
 3. Gezonde cultuur stimuleren en faciliteren
 4. Inzicht in een gezonden levenswijze brengen
 5. Kinderen kansen geven om een mooie persoonlijkheid te ontwikkelen
 6. Kinderen kansen geven om zich spiritueel te verdiepen
 7. Mooie ontspanningsmogelijkheden ontwikkelen
 8. Respect voor de Aarde en wat er op leeft uitdragen
 9. Inzicht geven in hoe we onze soevereiniteit kunnen opeisen en kunnen beleven
 10. Inzicht verspreiden in de ware geschiedenis van de mensheid
 11. De diepe beschikbare wijsheid opnieuw aan de mensheid aanreiken
 12. Zingeving en motivatie activeren in mensen

Natuurherstel

opschoning

Herstel alle steriele landbouwgrond met pesticiden tot zuivere bodems vol micro organismen.

Verwijder al het (plastic) afval uit onze rivieren, velden en bermen en bossen.

landinrichting

Laat op natuurlijke wijze bossen ontstaan (met aanvulling van aanplant) en laat ze dan met rust.

Vervang prikkeldraad door natuurlijke vlechtheggen in landelijke gebieden om bossen  met elkaar te verbinden, als doel de biodiversiteit te laten toenemen en als toevluchtsoord voor wild.

landbouw

Leer hoe je gewassen kunt telen met veel grotere opbrengsten zonder pesticiden.

Stimuleer het gebruik van mineralen zoals in lavameel voor de bodem te verbeteren.

Stimuleer regeneratieve landbouw en verbeter de bodem structuur met meer koolstof om water te kunnen vasthouden om overstromingen en droogtes te voorkomen.

Benadruk het belang van het vastleggen van koolstof in de bodem. Want koolstof doet, naast het vasthouden van water, heel wat nuttige dingen in de bodem. Het is immers zo dat, mits 1% stijging van de organische koolstof in de bodem, 1 ha land, ongeveer 188.000 liter water kan opslaan en vasthouden.

Water dat vastgehouden wordt in de bodem ondersteunt het leven aldaar: Micro-organismen en planten gaan beter groeien, en hierdoor kan de regen efficiënter in de bodem doorsijpelen. Dit is het tegenovergestelde van woestijnvorming.

Koolstof volgt water, water volgt koolstof, dit heeft uiteindelijk ook een gunstige invloed op de temperatuur.

 • Bodem micro organismen hebben koolstof nodig.
 • Langzame koolstof uitputting van de bodem leidt tot ecologische ineenstorting.
 • Beroofd van koolstof en micro organismen wordt de bodem steriel.
 • De landbouwgronden hebben al 50 tot 70% koolstof verloren.
 • Een van de grootste factoren: Industriële landbouw

             * ploegen

             * ontbreken van bodembedekkers

             * monoculturen

             * het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen

             * genetisch gemanipuleerde gewassen.

Steun bio boeren met het oog op groei in deze sector.

Plant alleen originele biologische zaden.

Gebruik opnieuw hennep voor papier, kleding, als bouwmateriaal, brandstof en voor de vervanging van plastic.

water

Voorkom dat regenwater in het riool terechtkomt, het opgevangen water kan plaatselijk in de bodem infiltreren met overloop in sloten en bekkens. Het opgevangen water wordt lokaal op natuurlijke wijze gezuiverd en gebruikt zonder dat het schaarse zoetwater in zee belandt.

afval voorkomen

Verbod op producten en fabricage van goederen met de intentie om snel kapot te gaan.

Stimuleer Zero-waste winkels, verpakkings-loze winkels.

bij overlijdens

Afraden van gas-verslindende (60-90 kub) crematies.

Oprichten van bovengrondse natuurbegraafplaatsen waar menselijke resten worden gecomposteerd en alzo teruggegeven aan de natuur. Ter nagedachtenis kan een boom geplant worden in een herdenkingsbos. www.humusatie.be

contact met natuur

Leer moeder aarde te zien als een levend wezen.

Respecteer alle plantenrijken voor hun rol in de natuur.

Dierenwelzijn

DIEREN RESPECTVOL BEHANDELEN

1 Stoppen van alle wreedheden tegen dieren

2 Stoppen met het verminken van dieren, (branden, wegsnijden van lichaamsdelen)

2 Verbod op het opsluiten van dieren in kooien; (leg)kippen zijn steeds in de gelegenheid te scharrelen in de natuur. Koeien grazen buiten, varkens en geiten leven in de natuur en hebben eveneens de mogelijkheid om in een stal te zijn.

ECONOMIE

1 Correcte prijzen zodat boeren geen subsidies nodig hebben, prijsverhoging vermindert vleesconsumptie en maakt mensen bewuster over vleesconsumptie.

2 Boeren werkend met een kringloop systeem (eigen voedselproductie dieren) en met zorg voor dierenwelzijn steunen en stimuleren zodat een gezond bedrijf gegarandeerd kan worden en het aantal bio-boeren kan toenemen.

3 Producten van lokale bio boeren promoten bij de bevolking

4 Verbod op invoer van nieuwe exotische dieren (ook vogels), wel toelaten van kweken met huidige life stock

GEZONDHEID DIEREN

1 Testen op dieren afbouwen

2 Het terugbrengen van de maximale wettelijke toegestane hoeveelheid pus in melk  naar maximaal 1%.

3 Melkvee blijft minstens 2 weken eigen jongen zogen, daarna kunnen kalveren 2 maanden bij een pleeg-koe gevoed worden.

VOEDING

1 Stoppen met het vee geïmporteerde GMO gewassen als voedsel te serveren

2 Geen karkassen in dieren (koeien) voeding verwerken

VEESTAPEL

1 Afbouwen van industriële veeteelt

2 Vleesconsumptie verminderen zodat de veestapel kan inkrimpen

SLACHT

1 Slachten zonder verdoving, geen bandwerk, respectvol slachten met kogel of alternatief in kleinschalige slachthuizen.  

2 Beperking van gebruik van groeihormonen en antibiotica en steeds voldoende tijd voorzien tussen antibioticagebruik en slachtmoment.

VOORLICHTING

1 Huisdieren en ook dieren die ingezet worden bij politie of rechtbanken: bij zware fouten en mishandeling sensibiliseren en les verplichten, bij langdurige fouten of zware mishandeling boetes of gevangenisstraf en dieren wegnemen.

2 Kinderen vanaf ca. 6 jaar leren omgaan met en verzorgen van dieren, op leeftijd van ca. 12 jaar een overgangsritueel naar volwassenheid aanbieden : “slachten en schoonmaken van een kip” zodat meer bewustzijn komt van waar het vlees komt, meer respect voor dieren en voor dierlijk voedsel.

3 Leerlingen op leeftijd van 6 tot 12 jaar laten samenwerken met asielcentra: klasadoptie en begeleiding om aan te leren hoe je met dieren moet omgaan en hoe je ze verzorgt, elke week 2 of 3 kinderen van de klas.  Hierbij leren ze ook om weer los te laten.

4 Bevolking inlichten en sensibiliseren over wanpraktijken in de vleesindustrie en informeren en tonen hoe het wél kan.

5 Bewustzijn creëren dat het niet vanzelfsprekend is dat een levend wezen zijn leven geeft om de mens te voeden terwijl die ook evengoed iets anders kan eten.

6 De shift met vleesconsumptie maken van ‘dagelijkse kost’ naar bijzonder gelegenheids-voedsel, waar ook een prijskaartje aan mag hangen!

Inhoud accordeon